Obchodní podmínky

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Všechny objednávky učiněné prostřednictvím internetového obchodu www.e-porcelan.cz jsou závazné. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a souhlasí s nimi. Dodavatel je povinen neprodleně po odeslání objednávky potvrdit její potvrzení. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzení o přijetí objednávky Kupujícímu.

Doprava a způsob platby

Objednané zboží bude zákazníkovi dodáno prostřednictvím přepravní společnosti PPL na uvedenou fakturační adresu. Poštovné a balné je účtováno ve výši 250 Kč vč. DPH. Zboží zasíláme na dobírku - kupující zaplatí v hotovosti při převzetí zásilky. Zákazník má při přebírání zásilky povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození.

Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky. Obvyklá dodací lhůta činí 7 pracovních dní. Pokud objednané zboží nebude z jakýchkoli důvodů možné dodat přepravci do 7 dnů, oznámí prodávající kupujícímu předpokládaný termín dodání.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má podle zákona právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží (určující je datum odeslání). Zboží lze vrátit nepoškozené, bez známek užívání do 14 dnů v jakémkoliv vhodném obalu pro transport zpět na adresu firmy spolu s potřebnými dokumenty (faktura). Po obdržení zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

Reklamace

V případě reklamace obsahu zásilky je zákazník toto povinen učinit v provozovně Prodávajícího nebo na náš e-mail info@eporcelan.cz bez zbytečného odkladu, nejpozději pak do uplynutí zákonné záruční doby, která činí 24 měsíců. Pro přijetí reklamace je nutno prokázat nákup zboží v internetovém obchodu. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned po jejím obdržení, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz


Ochrana osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost MONDAY MORNING s.r.o., IČ: 27147924 (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Nám. Před Bateriemi 909/8. 160 00 Praha 6
email: info@eporcelan.cz
telefon: 602 943 257
Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, adresu nebo kontaktní údaje této fyzické osoby.

3. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.Kontaktními údaji pověřence jsou: Pavla Stanzelová , tel: 602 943 257, e-mail: pavla.stanzelova@eporcelan.cz.


II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.


III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2. Účelem zpracování osobních údajů je
• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.


IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů.
• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou
• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy (smluvní dopravce PPL),
• zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu (Český hosting),
• zajišťující marketingové služby (Jiří Netrh, zpracovatel).

2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.


VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


VIII. Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/as podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínekVaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

MENUX